Aplikacja Wędkarska: Zawody Wędkarskie ONLINE Polityka prywatności Fiske


POLITYKA PRYWATNOŚCI FISKE
(obowiązująca od 17.04.2021)

 

Niniejszy dokument jest dokumentem powiązanym z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną znajdującym się tutaj oraz Regulaminem zawodów wędkarskich ogłaszanym przy każdych zawodach. Wszelkie wyrażenia zdefiniowane w Regulaminie  świadczenia usług drogą elektroniczną powinny być rozumiane tożsamo na gruncie niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. Fiske sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790772, NIP: 9721301570, REGON: 383641044.
 2. W trakcie rejestracji konta, a także w trakcie korzystania z Aplikacji lub Serwisu, Usługodawca może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług. W szczególności niepodanie danych koniecznych do przesłania i rozliczenia podatkowego nagrody w zawodach uniemożliwia przekazanie tej nagrody.
 4. W ramach świadczenia Usług mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. adres e-mail (konieczny w celu rejestracji lub bieżącego kontaktu z Użytkownikiem);
  2. nazwa użytkownika (w celu publikowania rankingów i wyników zawodów wędkarskich; nazwa użytkownika będzie udostępniana wraz z publikacją wyników zawodów, Usługodawca nie rekomenduje używania danych osobowych jako nazwy Użytkownika);
  3. Facebook ID oraz Apple ID (w przypadku logowania za pośrednictwem funkcjonalności portalu Facebook lub systemu Apple);
  4. wizerunek (w przypadku, gdy Użytkownik dobrowolnie publikuje go w ramach funkcjonalności Aplikacji, jeśli Użytkownik wygra nagrodę w zawodach lub jeśli wizerunek Użytkownika zostanie utrwalony na zdjęciu podczas zawodów);
  5. geolokalizacja (w przypadku, gdy Użytkownik dobrowolnie publikuje go w ramach funkcjonalności Aplikacji);
  6. adres zamieszkania oraz dane do rozliczenia podatku (w przypadku przyznania i wysyłki nagrody Użytkownikowi);
  7. imię i nazwisko (w przypadku użycia tych danych jako nazwy użytkownika, wysyłki nagrody Użytkownikowi).
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  1. zawarcia oraz realizacja Umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz świadczenie Usług, w tym udziału w zawodach i publikacji ich wyników, jak również odpowiadanie na reklamacje oraz zapytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Usługodawcy, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Usługodawcy oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  4. dokonania odpowiednich zgłoszeń i innych formalności, w przypadku prawnego obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od nagród (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  5. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Usługodawcy, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. promocji aplikacji Fiske, poprzez udostępnianie zdjęć umieszczonych przez Użytkownika w aplikacji na portalach społecznościowych Usługodawcy (Facebook i Instagram) oraz stronie internetowej Fiske (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).
 7. Usługodawca zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej z Usługodawcą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Usługodawcy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcy w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług elektronicznych lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  5. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Usługodawca zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. Użytkownik, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych do innego Usługodawcy;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 9 powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres kontakt@fiske.pl 
 11. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Usługodawca może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
 12. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Usługodawcę Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych Usług.
 13. Usługodawca przetwarza oraz udostępnia Google, Facebook, Apple oraz Microsoft dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji i Serwisu,
  4. informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji lub Serwisu.
 1. Usługodawca w niektórych sytuacjach może przekazywać dane osobowe Użytkownika do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich przypadkach przekazywanie danych osobowych Użytkownika będzie następować jedynie przy spełnieniu warunków wynikających z art. 45 RODO (przekazywanie danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony), art. 46 RODO (przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń) lub art. 47 RODO (przekazanie w ramach wiążących reguł korporacyjnych).
 2. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być w szczególności: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, zewnętrzna księgowość, dostawca funkcjonalności pozwalających dokonać pomiary statystyczne oraz prowadzić działania marketingowe, inni dostawcy usług w zakresie IT.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. 
 4. Dane mogą być udostępniane również zaufanym partnerom Usługodawcy, w szczególności współorganizatorom zawodów. Każdy z zaufanych partnerów Usługodawcy gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
 5. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
 6. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania ze strony internetowej Usługodawcy, podczas jej przeglądania, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki zapisaniu ich na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego Użytkownika. Pliki cookie umożliwiają Usługodawcy zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwija witrynę zgodnie z preferencjami Użytkowników.
 7. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

 

Podsumowanie

 1. Wszystkie przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji w Aplikacji i na stronie internetowej. 
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, Usługodawca prosi o kontakt.