Wędkowanie 🎣 Zawody Wędkarskie z Aplikacją Fiske 🐟

Regulamin Fiske

(obowiązujący od 23.01.2023 r.)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej oraz serwisu Fiske, a także świadczenia ze ich pośrednictwem usług drogą elektroniczną.

2.       Usługi określone w niniejszym Regulaminie świadczy:

Fiske sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z prawem polskim, pod numerem KRS: 0000790772, NIP: 9721301570, REGON: 383641044, adres email: kontakt@fiske.pl, nr telefonu: 602 525 866

3.       Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:

o    Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Fiske dostarczane przez Fiske Sp. z o.o., instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego, funkcjonujące na Platformie Fiske.

o    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fiske Sp. z o.o. za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu, opisane w pkt I.4 Regulaminu.

o    Platforma Fiske – otoczenie informatyczne, na którym funkcjonuje Aplikacja i Serwis, zarządzane przez Fiske Sp. z o.o.

o    Serwis - serwis dostępny pod adresem internetowym www.fiske.pl

o    Użytkownik – osoba fizyczna, będąca konsumentem, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Fiske Sp. z o.o.

o    Organizator - firma, instytucja, stowarzyszenie, fundacja lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, nie będący Fiske Sp. z o.o.

o    Urządzenie mobilne - (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych, takie jak smartfon.

o    Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Fiske Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji i Serwisu.

o    Umowa uczestnictwa w zawodach Fiske – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Fiske Sp. z o.o., której przedmiotem jest uczestnictwo Użytkownika w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Fiske Sp. z o.o.

o    Umowa uczestnictwa w zawodach - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem jest uczestnictwo Użytkownika w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Organizatora.

o    Licencja – licencja na korzystanie z Aplikacji i Serwisu, udzielana przez Fiske Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika w momencie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, regulująca zasady na jakich Użytkownik może korzystać z Aplikacji i Serwisu.

o    Konto Fiske – indywidualne konto założone przez Użytkownika na Platformie Fiske, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych przez Fiske Sp. z o.o.

4.       Usługi świadczone przez Fiske Sp. z o.o. polegają w szczególności na:

o    Rejestracji połowów ryb (nazwa ryby, rozmiar ryby, zdjęcia);

o    Konkurowaniu w zawodach wędkarskich pomiędzy Użytkownikami;

o    Przeglądaniu rankingów zawodów wędkarskich;

o    Udostępnianiu wyników zawodów wędkarskich;

o    innych usługach, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji.

5.       Fiske Sp. z o.o. może samodzielnie organizować zawody (zawody Fiske) lub udostępniać Użytkownikom możliwość uczestnictwa w zawodach organizowanych przez inne podmioty (Organizatorów).

6.       Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone, na żądanie Użytkownika.

7.       Fiske Sp. z o.o. może dostarczać Aplikację Organizatorom w celu zorganizowania zawodów wędkarskich przez tych Organizatorów.

8.       Fiske Sp. z o.o. nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji oraz Serwisu pokrywają ich Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji i Serwisu. Fiske Sp. z o.o. zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

9.       Aplikacja i Serwis oraz wszelkie zawarte w nich materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji i Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Fiske Sp. z o.o. lub jego partnerów biznesowych.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

1.       Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego aplikacje mobilne, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.

2.       Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Fiske Sp. z o.o.:

o    dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android,

o    dla wersji pobranej z App Store - iOS. 

3.       Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

o    aktywne połączenie internetowe,

o    aparat,

o    GPS.

4.       W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:

o    połączenie z siecią Internet, 

o    posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,

o    przeglądarka internetowa: Chrome lub FireFox, Opera, Edge lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,

o    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5.       Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym oraz przy rejestracji za pomocą Serwisu. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji lub Serwisu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji i Serwisu.

6.       Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Fiske Sp. z o.o. a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.       Z momentem zaakceptowania Regulaminu oraz Regulaminu zawodów Fiske i uiszczenia opłaty za udział w zawodach Fiske, dochodzi do zawarcia pomiędzy Fiske Sp. z o.o. a Użytkownikiem Umowy uczestnictwa w zawodach Fiske. 

8.       Z momentem zaakceptowania Regulaminu oraz Regulaminu zawodów i warunków  postawionych przez Organizatora, dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem Umowy uczestnictwa w zawodach.

9.       W celu skorzystania z Aplikacji i Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji (założenie Konta Fiske) oraz posiadanie aktywnego konta e-mail.

10.   Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Fiske na Platformie Fiske. Niedopuszczalne jest zakładanie kilku Kont Fiske przez jednego Użytkownika.

11.   W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 10 powyżej, Fiske Sp. z o.o. może ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i Serwisu oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług. W szczególności Fiske
Sp. z o.o. uprawnione jest do usunięcia wszystkich Kont Fiske założonych przez jednego Użytkownika.

12.   Celem dokonania rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

o    nazwa użytkownika,

o    adres e-mail,

o    hasło.

13.   Użytkownik dokonując rejestracji Konta Fiske, a także korzystając z Aplikacji i Serwisu powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Fiske
Sp. z o.o. nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji danych, w tym danych osobowych.

14.   Nazwa Użytkownika (bądź zespołu, w przypadku zawodów drużynowych) będzie udostępniana wraz z publikacją wyników zawodów. Fiske Sp. z o.o. nie rekomenduje używania danych osobowych jako nazwy Użytkownika bądź zespołu.

15.   Wizerunek Użytkownika jest widoczny dla pozostałych Użytkowników Aplikacji, a także może być udostępniany na portalach społecznościowych Fiske oraz w Serwisie.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA

1.       Fiske Sp. z o.o. świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

2.       Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Fiske Sp. z o.o.

3.       Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

o    korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,

o    korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Fiske Sp. z o.o., z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

o    korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu jedynie w zakresie wynikającym z udzielonej na jego rzecz Licencji.

4.       Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Fiske Sp. z o.o., a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Fiske Sp. z o.o.

5.       Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Fiske Sp. z o.o. o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres kontakt@fiske.pl

6.       W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Fiske Sp. z o.o., Fiske Sp. z o.o. może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i Serwisu oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług.

7.       Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika lub Organizatora z Aplikacji lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FISKE SP. Z O.O.

1.       Fiske Sp. z o.o. prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji i Serwisu, zapewniając poprawność ich działania. Fiske Sp. z o.o. nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.

2.       Użytkownik korzysta z Aplikacji i Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Fiske Sp. z o.o. za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu, a w szczególności brak ich funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie przy uwzględnieniu wszelkich przepisów prawa dotyczących konsumentów.

3.       Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji lub Serwisu i oferowanych za ich pośrednictwem Usług. Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, lub dokładność.

4.       W działaniu Aplikacji i Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu, Fiske Sp. z o.o. będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji lub Serwisie odpowiedniej informacji.

5.       Świadczenie Usługi może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika.

6.       Fiske Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji, Serwisu lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji lub Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Fiske Sp. z o.o. Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji lub Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

10.   W przypadku dostarczania Aplikacji Organizatorom w celu zorganizowania zawodów wędkarskich, Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie tych zawodów.

11.   Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawody przeprowadzane przez Organizatorów.

7.       Fiske Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu przez innych Użytkowników lub Organizatorów.

 

V. LICENCJA

1.       W momencie pobrania Aplikacji, Fiske Sp. z o.o. udziela Użytkownikowi Licencji na korzystanie z Aplikacji.

2.       Licencja, o której mowa w ust. 1. powyżej, jest licencją: i) niewyłączną; ii) nieograniczoną terytorialnie; iii) udzielaną na czas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.

3.       Licencja może być licencją:

a.       nieodpłatną, w zakresie w jakim Fiske Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom wersję bezpłatną Aplikacji;

b.       odpłatną, w zakresie w jakim za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik może dokonać nabycia rozszerzonej wersji Aplikacji umożliwiającej korzystanie z dodatkowych funkcjonalności niedostępnych w wersji Aplikacji, o której mowa w lit. a powyżej.

4.       W przypadku wersji odpłatnej Aplikacji, Użytkownik dokonuje zakupu za pośrednictwem:

a.       funkcjonalności udostępnianych przez podmioty trzecie, tj. za pośrednictwem sklepu Google Play lub iOS App Store, które umożliwiają wykupienie stałej płatnej subskrypcji na zasadach określonych w ich regulaminach świadczonych drogą elektroniczną;

b.       funkcjonalności udostępnianych przez operatora płatności, które umożliwiają wykupienie dostępu do zawodów organizowanych poprzez Fiske Sp. z o.o. lub Organizatora;

c.       odpowiednich funkcjonalności Aplikacji oraz funkcjonalności udostępnianych przez operatora płatności, które umożliwiają zakup poszczególnych usług, w szczególności dostępu do zawodów organizowanych poprzez Aplikację. 

5.       Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji (licencji dalszych) na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich.

6.       Aplikacja jest chroniona prawami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem autorskich praw majątkowych przynależnych do Fiske Sp. z o.o. Regulamin nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na:

a.       reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Fiske Sp. z o.o.;

b.       modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w Aplikację;

c.       wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Fiske Sp. z o.o. do tworzenia własnych produktów i usług;

d.       wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Fiske Sp. z o.o. w bezprawnym celu lub na niekorzyść Fiske Sp. z o.o.

Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Regulaminu.

 

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.       Zarówno Użytkownikowi jak i Fiske Sp. z o.o. przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług elektronicznych może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Fiske Sp. z o.o., a w przypadku oświadczenia składanego Fiske Sp. z o.o. – po upływie miesiąca. Fiske Sp. z o.o., wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie Konto Fiske.

2.       W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta Fiske, działanie takie poczytuje się jako wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług elektronicznych. 

3.       Fiske Sp. z o.o. jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z Aplikacji lub Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niezgodnie z dobrymi obyczajami, w szczególności zaś, gdy korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z udzieloną mu Licencją.

4.       W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych z przyczyn nieleżących po stronie Fiske Sp. z o.o., Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty uiszczonej za udział w zawodach. 

 

VII. REKLAMACJE

1.       Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji, Serwisu oraz ze świadczeniem za ich pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji lub Serwisu należy kierować do Fiske Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej kontakt@fiske.pl

2.       Reklamacja dotycząca działania Aplikacji powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego i aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu. Wszystkie reklamacje powinny zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nazwę Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.

3.       W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Fiske Sp. z o.o. rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Fiske Sp. z o.o. zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

4.       Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

5.       Informacje na temat zasad dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać od właściwych organów państwowych, powołanych zgodnie z przepisami prawa do wykonywania tego rodzaju działań. 

6.       Gdy zastosowanie znajdzie prawo polskie, szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

o    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

o    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

o    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7.       Gdy zastosowanie znajdzie prawo polskie, Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Fiske Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, Użytkownik musi poinformować Fiske Sp. z o.o. o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na adres e-mail: kontakt@fiske.pl lub na adres Fiske Sp. z o.o. w formie listownej, przed upływem wskazanego wyżej terminu. 

3.       Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.       Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług elektronicznych nie jest podstawą do żądania zwrotu płatności uiszczonych za udział w zawodach wędkarskich. 

5.       Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, regulacje zawarte w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy uczestnictwa w zawodach.

6.       Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się na utratę prawa odstąpienia od Umowy uczestnictwa w zawodach po zaakceptowaniu przez Fiske Sp. z o.o. połowu zarejestrowanego przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Aplikacji. Od tego momentu Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu opłaty uiszczonej za udział w zawodach. 

 

IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

1.       Fiske Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Regulaminu.

2.       O zmianie Regulaminu Fiske Sp. z o.o. informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji. W takim wypadku Użytkownik ponownie musi zaakceptować Regulamin lub odmówić jego akceptacji. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Fiske Sp. z o.o. informacji o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika, zaś jego Konto Fiske jest usuwane. 

3.       Fiske Sp. z o.o. zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

2.       Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które znajdą zastosowanie w danych okolicznościach, w miejsce tego postanowienia stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 


 

Załącznik

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

adres do korespondencji:

Fiske sp. z o. o. 

ul. Święty Marcin 29/8 

61-806 Poznań 

e-mail: kontakt@fiske.pl 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług związanych z dostępem do konta na platformie Fiske/ umowy uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Fiske. *

 

Data zawarcia umowy: ................................................................

Imię i nazwisko: ..........................................................................................

Adres: .........................................................................................................

Podpis: .......................................................................................................

Data: ................................................

 

*niewłaściwe skreślić