Regulamin aplikacji mobilnej Fiske (obowiązujący od 1.06.2020)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Fiske, a także świadczenia ze jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 3. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
 5. Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 6. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego aplikacje mobilne, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.
 2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
 4. Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji.
 5. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. W celu skorzystania z Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji (założenie konta Użytkownika).
 7. Celem dokonania rejestracji, za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym w Aplikacji następujące dane:
 8. Użytkownik dokonując rejestracji konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy.
 5. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres kontakt@fiske.pl.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie przy uwzględnieniu wszelkich przepisów prawa dotyczących konsumentów.    
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji.
 4. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji.
 5. Świadczenie Usługi może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika.
 6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane za pośrednictwem Aplikacji przez innych Użytkowników.

V. LICENCJA

 1. W momencie pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji na korzystanie z Aplikacji.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1. powyżej jest licencją: i) niewyłączną; ii) nieograniczoną terytorialnie; iii) udzielaną na czas korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Licencja może być licencją:
  1. nieodpłatną, w zakresie w jakim Usługodawca udostępnia Użytkownikom wersję bezpłatną Aplikacji;
  2. odpłatną, w zakresie w jakim za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik może dokonać nabycia rozszerzonej wersji Aplikacji umożliwiającej korzystanie z dodatkowych funkcjonalności niedostępnych w wersji Aplikacji, o której mowa w lit. a powyżej.
 4. W przypadku wersji odpłatnej Aplikacji, Użytkownik dokonuje zakupu za pośrednictwem:
  1. funkcjonalności udostępnianych przez podmioty trzecie, tj. za pośrednictwem sklepu Google Play lub iOS App Store, które umożliwiają wykupienie stałej płatnej subskrypcji na zasadach określonych w ich regulaminach świadczonych drogą elektroniczną;
  2. funkcjonalności udostępnianych przez operatora płatności, które umożliwiają wykupienie dostępu do zawodów organizowanych poprzez Aplikację, które nie są dostępne dla Użytkowników korzystających z darmowej wersji Aplikacji;
  3. odpowiednich funkcjonalności Aplikacji oraz funkcjonalności udostępnianych przez operatora płatności, które umożliwiają zakup tokenów, które w ramach Aplikacji pozwalają na uzyskanie dostępu do zawodów organizowanych poprzez Aplikację, które nie są dostępne dla Użytkowników korzystających z darmowej wersji Aplikacji. 
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji (licencji dalszych) na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich.
 6. Aplikacja jest chroniona prawami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem autorskich praw majątkowych przynależnych do Usługodawcy. Umowa nie pozwala Użytkownikowi w szczególności na:
  1. reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Usługodawcy;
  2. modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w Aplikację;
  3. wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Usługodawcy do tworzenia własnych produktów i usług;
  4. wykorzystywaniu własności intelektualnej należącej do Usługodawcy w bezprawnym celu lub na niekorzyść Usługodawcy. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy.

VI. OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

 1. Każde zawody wędkarskie trwają przez okres każdorazowo określony w ramach funkcjonalności Aplikacji.
 2. Zwycięzca jest wyłaniany na koniec danego okresu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. Użytkownik zdobywa punkty poprzez zgłoszenie swojego połowu w aplikacji mobilnej Fiske. Na zgłoszenie połowu składa się:
  1. zdjęcie ryby wraz z miarką, pozwalające na identyfikację gatunku ryby oraz jej długości;
  2. (opcjonalnie) zdjęcie użytkownika wraz ze złowioną rybą;
  3. gatunek złowionej ryby;
  4. długość złowionej ryby;
 4. W ramach danych zawodów Usługodawca, za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji, publikuje obowiązujące w ramach danych zawodów zasady punktacji stanowiące podstawę do ustalenia zwycięzców.
 5. Prawidłowe zdjęcie użyte do zgłoszenia połowu musi:
  1. przedstawiać żywą rybę;
  2. być wykonane nad zbiornikiem wodnym, nad którym dokonano połowu;
  3. być wykonane z miarką, która potwierdza długość ryby;
  4. być wykonane z monetą o dowolnym nominale (PLN), znajdującą się pod miarką, która potwierdza autentyczność użytej miarki;
  5. być wykonane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. W razie wykrycia oszustwa, w szczególności przedstawiania ryby, tak że wydaje się ona być większa niż w rzeczywistości, w przypadku świadomego działania Użytkownika konto Użytkownika zostanie zablokowane, zaś Użytkownik traci prawo do uzyskania jakiejkolwiek nagrody, o której mowa w ust. 7 poniżej.
 7. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie ze wszelkich zdjęć wgranych za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej jest licencją:
  1. niewyłączną;
  2. nieograniczoną terytorialnie;
  3. nieograniczoną czasowo;
  4. bezpłatną;
  5. z prawem do udzielania sublicencji (licencji dalszych).
 1. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej jest udzielana w celu publikowania informacji o Aplikacji oraz organizowanych zawodach, jak również w celach promocyjnych Usługodawcy oraz podmiotów, które z nim współpracują, ze szczególnym uwzględnieniem publikowania zdjęć za pośrednictwem sieci Internet.
 2. W przypadku każdych zawodów Usługodawca przewiduje nagrody dla zwycięzców, tj. osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Zasady nagradzania będą każdorazowo opisane w ramach funkcjonalności Aplikacji.
 3. Uczestnikiem konkursu może być każdy Użytkownik Aplikacji.
 4. Konkurs o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie w ramach Aplikacji.
 5. W razie działania niezgodne z przepisami prawa, naruszenia Regulaminu lub niespełnienia warunków organizowanego konkursu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Użytkownika z konkursu oraz prawo do nieprzyznania nagrody danemu Użytkownikowi.

VII. NAGRODY

 1. Nagrody są przyznawane osobom, o którym mowa w ust. VI.7 powyżej, na zasadach przewidzianych dla danych zawodów publikowanych każdorazowo w ramach funkcjonalności Aplikacji.
 2. Przyznanie nagród jest uzależnione wyłącznie od wyników uzyskiwanych przez Użytkowników i nie jest uzależnione od jakiegokolwiek czynnika losowego niezależnego od Użytkowników.
 3. Ogłoszenie zwycięzców następuje każdorazowo za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Aplikacji.
 4. W przypadku wygranej, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez Usługodawcę za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji oraz poprzez wiadomość e-mail.
 5. W celu wysyłki nagrody przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych koniecznych do zrealizowania wysyłki.
 6. W przypadku niepodania adresu przez Użytkownika przez okres 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej, nagroda uznawana jest za nienależną. Nie uprawnia to innych Użytkowników do żądania wydania im tej nagrody.
 7. Sponsorem nagród jest Usługodawca.
 8. Organizowany przez Usługodawcę konkurs stanowi konkurs z dziedziny sportu, zaś jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2.000 złotych, a co za tym idzie uzyskanie nagrody przez Użytkownika jest zwolnione z opodatkowania. 
 9. Organizator będzie realizować wszelkie nałożone na niego obowiązki wynikające z ustaw podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem składania odpowiednich informacji do urzędów skarbowych, jeśli z przepisów prawa będzie wynikać taka konieczność. 

 

VII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika.
 2. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niezgodnie z dobrymi obyczajami, w szczególności zaś, gdy korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z udzieloną mu Licencją.

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@fiske.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nazwę Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.
 3. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji, o ile wyrazi on na to zgodę w trakcie procesu reklamacyjnego.
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 6. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji. W takim wypadku Użytkownik, który jest konsumentem ponownie musi zaakceptować Regulamin lub odmówić jego akceptacji. Umowa ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika, zaś jego konto jest usuwane.
 3. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.