Wędkowanie 🎣 Zawody Wędkarskie z Aplikacją Fiske 🐟 POLITYKA PRYWATNOŚCI FISKE

POLITYKA PRYWATNOŚCI FISKE

(obowiązująca od 02.08.2022)


Niniejszy dokument jest dokumentem powiązanym z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną znajdującym się tutaj oraz Regulaminem zawodów wędkarskich ogłaszanym przy każdych zawodach. Wszelkie wyrażenia zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną powinny być rozumiane w ten sam sposób na gruncie niniejszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokument przygotowaliśmy w sposób przejrzysty i jasny tak, abyś mógł zebrać z niego informacje, które Ciebie dotyczą i są dla Ciebie interesujące.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności!


 1. Podstawowe informacje


  1. Dane zbierane są przez: Fiske sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790772, NIP: 9721301570, REGON: 383641044, e-mail: kontakt@fiske.pl .

  2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej

   „RODO”.

  3. Masz prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

  4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

  5. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. W ramach realizacji uprawnień z ust. 4, możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres kontakt@fiske.pl .

  7. W celu sprawdzenia, czy posiadasz uprawnienie do żądania dokonania określonej operacji na danych osobowych, możemy żądać podania przez Ciebie dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie Twojej tożsamości.

  8. W przypadku trwałego usunięcia danych osobowych, koniecznych do realizacji przez nas Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, utracisz możliwość korzystania z tych Usług.


 2. Jakie dane osobowe zbieramy?


  W trakcie rejestracji konta, a także w trakcie korzystania z Aplikacji lub Serwisu, możemy domagać się podania przez Ciebie danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia

  skorzystanie z poszczególnych Usług. W szczególności niepodanie danych koniecznych do przesłania i rozliczenia podatkowego nagrody w zawodach uniemożliwia nam przekazanie tej nagrody.

  W ramach świadczenia Usług mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:


 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?


  Twoje dane przetwarzamy w sposób zapewniający najwyższy standard ochrony. Zbieramy Twoje dane osobowe w szczególności w celu:

  1. Wykonania na Twoją rzecz Usług, umożliwienia Tobie korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w

   zawodach wędkarskich.

  2. Weryfikowania prawdziwości i kompletności przekazanych przez Ciebie informacji.

  3. Personalizowania ofert, przesyłania wiadomości marketingowych, promocyjnych za pośrednictwem skrzynki mailowej.

  4. Udostępniania wyników zawodów wędkarskich oraz przesłania nagrody, w tym także udostępnienia danych i zdjęć innym użytkownikom w celu zapewnienia przejrzystości zawodów wędkarskich.

  5. Zapewnienia bieżącego kontaktu z Tobą.

  6. Podnoszenia przez nas poziomu świadczonych usług oraz dokonywania oceny ryzyka.

  7. Zapobiegania i wykrywania oszustw internetowych oraz innych przestępstw, które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo Twoich danych.

  8. Przeciwdziałania wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacyjnym.

  9. Umożliwienia nam ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed roszczeniami, wynikającymi z zawartych przez nas umów.

  10. Realizacji przez nas obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej oraz innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawne.

 4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?


  Zasadniczą podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zawarcie oraz realizacja Umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz świadczenie Usług, w tym udziału w zawodach i publikacji ich wyników, jak również odpowiadanie na kierowane do nas reklamacje oraz zapytania.

  Często potrzebujemy Twojej zgody do przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że jej nieudzielenie uniemożliwi nam świadczenie dla Ciebie Usług. Twoja zgoda może być potrzebna do prowadzenia przez nas działań marketingowych. Polegają one na przesyłaniu do Ciebie wiadomości o charakterze promocyjnym, spersonalizowanych ofert oraz zaproszeń do skorzystania z naszych usług.

  Pamiętaj, że w przypadku, w którym jedyną podstawą przetwarzania Twoich danych

  osobowych jest zgoda, możesz w każdej chwili ją wycofać kontaktując się z nami.


  Twoja zgoda nie jest jednak jedyną podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych. Wysyłając do Ciebie wiadomości mailowe, prowadząc marketing własnych usług, dane osobowe przetwarzany także na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Udostępniając zdjęcia umieszczone przez Ciebie w aplikacji na naszych portalach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, dane osobowe przetwarzamy w celu promocji aplikacji Fiske. Twoje dane osobowe przetwarzamy również dla celów statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług. Działania te zmierzają do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  Przetwarzamy i udostępniamy też innym użytkownikom informacje o Twoich połowach oraz zdjęcia, w tym także zawierające Twój wizerunek. Robimy to zgodnie z naszym regulaminem oraz regulaminami poszczególnych zawodów w celu zapewnienia przejrzystości zawodów wędkarskich, żeby każdy mógł zweryfikować, czy odbywają się one zgodnie z zasadami.

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

  Przepisy prawne nakładają na nas również obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej. W przypadku danych osobowych zawartych na fakturach czy innych dokumentach księgowych, przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami). Twoje dane osobowe przetwarzany również dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności oraz w celu dokonania odpowiednich zgłoszeń i innych formalności, szczególnie w przypadku prawnego obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od nagród.

  Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dbamy o to, by zakres przekazanych przez Ciebie danych był adekwatny do potrzeb i ograniczył się tylko do tych danych, które są istotne dla realizacji naszego interesu.


 5. Skąd zbieramy dane osobowe?

  Twoje dane osobowe pozyskujemy na następujące sposoby:


  1. Sam przekazujesz nam swoje dane osobowe

   Decyzja o przekazaniu swoich danych osobowych zawsze należy do Ciebie. Przekazanie może obejmować dane osobowe, które są konieczne dla świadczenia dla Ciebie Usług czy też rozpoczęcia z Tobą współpracy. Możesz przekazać nam także dodatkowe dane osobowe, które ułatwiają kontakt z Tobą lub też przyczyniają się do realizacji przez nas celów przetwarzania, opisanych wyżej. Pamiętaj, że choć podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, to ich nieprzekazanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą Umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz świadczenie Usług, w tym udziału w zawodach i publikacji ich wyników.

  2. Dane osobowe otrzymujemy od innych osób

   Możemy otrzymać Twoje dane od partnerów biznesowych (np. jeśli organizujemy zawody wraz z innym partnerem) i innych niezależnych osób trzecich. Wówczas dane przez nich przekazane mogą być powiązane z danymi, które otrzymujemy od Ciebie.

  3. Pobieramy Twoje dane osobowe automatycznie

   Automatycznie zbieranie danych osobowych polega na ich pobieraniu z urządzenia, z którego korzystasz używając naszej Aplikacji. Dotyczy to następujących danych: adres IP i URL strony internetowej, informacji o przeglądarce i urządzeniu, czasami informacji o lokalizacji użytkownika, plików cookie i podobnych technologii, informacji o transakcji płatniczej.

  4. Pozyskanie danych z publicznych rejestrów

   W przypadku przetwarzania danych osobowych zawartych na fakturach i innych dokumentach

   księgowych, dane pozyskujemy również z publicznych rejestrów przedsiębiorców.


 6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


  Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to konieczne. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu oraz podstawy ich przetwarzania, i tak dane przechowywane będą przez okres:

  zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


 7. Gdzie umieszczamy Twoje dane osobowe?


  Twoje dane osobowe przechowujemy na zewnętrznych serwerach, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa. Dbamy o to, by wszystkie serwery zewnętrzne, na których gromadzone są Twoje dane, działały w sposób zgodny z przepisami prawnymi oraz z naszymi wiążącymi wskazówkami.


 8. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?


  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim tylko, gdy jest to konieczne z uwagi na realizację celu przetwarzania oraz gdy taki obowiązek zostanie przez nas nałożony przez organy prawne.

  W zależności od celu przetwarzania, dostęp do Twoich danych mogą mieć: 9. Czy używamy plików cookies?


  W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Twoim urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.

  Możesz samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.


 10. Podsumowanie


Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

Co jakiś czas wprowadzamy aktualizację naszej Polityki prywatności, by zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w celu dostosowania jej do wciąż rozwijającej się działalności. Zmiana czy aktualizacja Polityki nastąpi poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.