Aplikacja Wędkarska: Zawody Wędkarskie ONLINE
POLITYKA PRYWATNOŚCI FISKE
Niniejszy dokument jest dokumentem powiązanym z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną znajdującym się tutaj. Wszelkie wyrażenia zdefiniowane w Regulaminie powinny być rozumiane tożsamo na gruncie niniejszej polityki prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. Fiske sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-612), ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790772, NIP: 9721301570, REGON: 383641044, o kapitale zakładowym w wysokości 5.100 złotych.
 2. W trakcie rejestracji konta w Aplikacji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Usługodawca może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.
 4. W ramach świadczenia Usług mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Użytkownika:
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).
 7. Usługodawca zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
 9. Użytkownik, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo do:
 10. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 12 powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres kontakt@fiske.pl W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Usługodawca może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek..
 11. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 12. Usługodawca przetwarza oraz udostępnia Google, Facebook oraz Microsoft dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach marketingowych: